Systematiskt Brandskyddsarbete
Det är, enligt SRVFS 2004:03 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, skäligt att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta bör dokumenteras.  
I vår utbildning får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt LSO 2003:778, Lagen om skydd mot olyckor.
Innehåll:
Kännedom om LSO
Kännedom om MSB:s allmänna råd och föreskrifter
Kännedom om passiva och aktiva brandskyddssystem kopplat till verksamhet och kontroller.
Egenkontroll - Vad? Hur? När?
Förebyggande brandskydd
- Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler.
Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet
Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt
Hur det praktiskt kan tillämpas
 Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter och brandskyddsansvariga/Brandskyddsombud.
Förkunskaper:
Grundläggande kunskaper om brands spridning och uppkomst (grundläggande brandkunskap).
Tidsåtgång:
4 timmar. 08.00-12.00 om inget annat anges
Max antal deltagare per tillfälle:
Vi har öppna tillfällen dit ni anmäler enskilda platser. Önskar ni ett eget tillfälle krävs minst 12 och som mest 20 deltagare.
Hur ofta bör man gå utbildningen?
Vi rekommenderar att genomgå utbildningen minst vart fjärde år, eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.
Kostnad
Priset för utbildningen är 1.995:- exklusive moms per deltagare.
I kursen ingår kursmaterial och fika. Vänligen meddela eventuell specialkost vid anmälan.
Anmälan
För anmälan klicka på knappen ovan eller ring 070-240 65 11