Systematiskt Brandskyddsarbete
Det är, enligt SRVFS 2004:03 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, skäligt att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta bör dokumenteras.  
I vår utbildning får du information om det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt LSO 2003:778, Lagen om skydd mot olyckor.
Innehåll:
Kännedom om LSO
Kännedom om MSB:s allmänna råd och föreskrifter
Kännedom om passiva och aktiva brandskyddssystem kopplat till verksamhet och kontroller.
Egenkontroll - Vad? Hur? När?
Förebyggande brandskydd
- Rekommendationer om hur ni kan arbeta för att höja brandskyddet i er verksamhet samt vilka krav som ställs utifrån lagar och byggregler.
Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
Kommunens ansvar i byggprocessen och vid tillsyn av brandskyddet
Vad systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt
Hur det praktiskt kan tillämpas
 Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till brandskyddskontrollanter och brandskyddsansvariga/Brandskyddsombud.
Förkunskaper:
Grundläggande kunskaper om brands spridning och uppkomst (grundläggande brandkunskap).
Tidsåtgång:
4 timmar. 08.00-12.00 om inget annat anges
Max antal deltagare per tillfälle:
20 st
Hur ofta bör man gå utbildningen?
Vi rekommenderar att genomgå utbildningen minst vart fjärde år, eller när behov uppstår på grund av exempelvis personalomsättning.
Kostnad
Priset för utbildningen är 2.500:- exklusive moms per deltagare.
Anmälan
För anmälan klicka till vänster eller ring 070-240 65 11